Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Politici

I. ACTE LEGISLATIVE

 1. CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA din 29.07.1994. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 01 din 12.08.1994;
 2. Codul educației nr. 152 din 17.07.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24.10.2014;
 3. Legea cu privire la Guvern nr. 64 din 31.05.1990. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-133 din 26.09.2002, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărîrea Parlamentului pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încrede Guvernului nr. 1 din 20.01.2016. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din nr. 20-24 din 29.01.2016;
 5. Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57-58 din 18.05.2000;
 6. Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90 din 28.07.2000;
 7. Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 36-38 din 14.03.2002;
 8. Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317 din 18.07.2003. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 208-210 din 03.10.2003;
 9. Legea privind administrația publică centrală de specialitate nr. 98 din 04.05.2012. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 160-164 din 03.08.2012;
 10. Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15.02.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 94-96 din 30.05.2008;
 11. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25 din 22.02.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 74-75 din 11.04.2008;
 12. Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției nr. 90 din 25.04.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103-105 din 13.06.2008;
 13. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului publicnr. 158 din 04.07.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 230-232 din 23.12.2008;
 14. Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 215-217 din 05.12.2008;
 15. Legea cu privire la drepturile copilului nr. 338 din 15.12.1994În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13 din 02.03.1995;
 16. Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10 din 03.02.2009În Monitorul Oficial nr. 67 din 03.04.2009;
 17. Legea privind protecția specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi nr. 140 din 14.06.2013În Monitorul Oficial nr. 167-172 din 02.08.2013;
 18. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități nr. 60 din 30.03.2012.  În Monitorul Oficial nr. 155-159 din 27.07.2012;
 19. Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25.05.2012. În Monitorul Oficial nr. 103 din 29.05.2012.

II. HOTĂRÎRI DE GUVERN

 1. Hotărîrea Guvernului cu privire la Inspectoratul Școlar Național nr. 898 din 27.10.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 325-332 din 31.10.2014;
 2. Hotărîrea Guvernului privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova nr. 436 din 10.06.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 153-159 din 13.06.2014;
 3. Hotărîrea Guvernului cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici nr. 33 din 11.01.2007. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 006 din 19.01.2007;
 4. Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 201 din 11.03.2009. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-56 din 17.03.2009;
 5. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educației nr. 653 din 06.11.2009. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 162 din 10.11.2009;
 6. Hotărîrea Guvernului cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare nr. 561 din 19.08.2015. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 224-233 din 21.08.2015;
 7. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective nr. 94 din 01.02.2013. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 26 din 04.02.2013;
 8. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor nr. 903 din 30.10.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 333-338 din 07.11.2014;
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 21 din 29.12.2005 cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat "Igiena instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal", revizuite în conformitate cu Legea nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 146-149 din 15.09.2006;
 10. Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului nr. 270 din 08.04.2014În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 92-98 din 18.04.2014;
 11. Hotărîrea Guvernului privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea nr. 868 din 08.10.2014;
 12. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015 nr.766 din 11.10.2011. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181 din 21.10.2011; 
 13. Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 nr. 434 din 10.06.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 160-166 din 20.06.2014;
 14. Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea formării profesionale continue nr. 1224 din 09.11.2004. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 208-211 din 19.11.2004.

III. POLITICI NAŢIONALE

 1. Programul activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018;
 2. Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2015-2016 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 680 din 30 septembrie 2015;
 3. Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020” aprobată prin Legea nr. 166 din 11.07.2012. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 245-247 din 30.11.2012;
 4. Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014. În Monitorul Oficial nr. 185-199 din 18.07.2014;
 5. Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 2014 – 2016 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-309 din 10.10.2014;
 6. Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.710 din 20.09.2011. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.156-159 din 23.09.2011;
 7. Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.122 din 18.02.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.43-46 din 21.02.2014;
 8. Planul național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 2014-2016 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.484 din 26.06.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.147-177 din 04.07.2014;
 9. Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.857 din 31.10.2013. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.252-257 din 08.11.2013;
 10. Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.271 din 09.04.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.92-98 din 18.04.2014.

IV. POLITICI INTERSECTORIALE

 1. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016 aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.109-112 din 05.06.2012;
 2. Strategia națională de sănătate publică pe anii 2014-2020 și Planul de acțiuni aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1032 din 20.12.2013. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.304-310 din 27.12.2013;
 3. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1471 din 24.12.2007. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8-10 din 25.12.2012;
 4. Politica Națională de Sănătate aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.886 din 06.08.2007. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.127-130 din 17.08.2007;
 5. Programul național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-2015 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.933 din 31.12.2009. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.5-7 din 19.01.2010 și Planul de acțiune de implementare pe anii 2013-2015 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.572 din 30.07.2013. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.173-176 din 09.08.2013;
 6. Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru competitivitateaprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.952 din 27.11.2013. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.284-289 din 06.12.2014;
 7. Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru anii 2014-2020 aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.730 din 08.09.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.270-274 din 12.09.2014;
 8. Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.434 din 10.06.2014. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160-166 din 20.06.2014;
 9. Strategia de comunicare pentru prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului în Republica Moldova.

V. POLITICI SECTORIALE

 1. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14.11.2014. În Monitorul Oficial nr.345-351 din 21.11.2014;
 2. Ordinul Ministerului Educațieinr. 861din 07.09.2015 pentru aprobarea Codului de etică al cadrului didacticÎn Monitorul Oficial nr. 59-67 din 18.03.2016;
 3. Ordinul Ministerului Educației cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor nr. 972 din 12.12.2011. În Monitorul Oficial nr. 227-232 din 30.01.2015;
 4. Ordinul Ministerului Educației cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/ elevilor din instituțiile de învățămînt nr. 1277 din 30.12.2014. În Monitorul Oficial nr. 22-28 din 23.12.2011;
 5. Programul de dezvoltare a educației incluziveîn Republica Moldova pentru anii 2011-2020  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.114-116 din 15.07.2011;
 6. Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul educației 2015-2017;
 7. Planul național de acțiuni pentru implementarea reformei structurale în educație aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.484 din 05.07.2011. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.113 din 12.07.2011;
 8. Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 858 din 17.12.2015. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.347 - 360 din 25.12.2015;
 9. Programul naţional şi Planul de acţiuni pentru îmbunătățirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de învățămînt general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale 2016-2020.