Ministerul Educației al Republicii Moldova

Inspectoratul Şcolar Naţional

A A A

Precizare cu referire la scrisoarea nr. 13/15 din 19.02.2016 remisă de către IȘN organelor locale de specialitate din domeniul învățămîntului

Published on: Sun, 03/20/2016 - 14:25

În contextul publicării în presă a unor opinii și interpretări eronate a textului scrisorii sus-menționate, Inspectoratul Școlar Național intervine cu următoarele precizări:

Informația este direcționată organelor locale de specialitate din domeniul învățămîntului, nicidecum instituțiilor de învățămînt general și solicită o notă informativă cu privire la activitatea de inspecție și evaluare realizată de către OLDSÎ în ultimii 3 ani cu analiza, constatările și propunerile de îmbunătățire pe acest segment, cît și instrumentele de evaluare aplicate, precum și graficul inspecției frontale pentru 2016-2019.

Documentarea cu privire la acest aspect se justifică prin necesitatea conceptualizării și planificării activităților de evaluare a instituțiilor de învățămînt general, împreună cu OLDSÎ și studierea situației curente, practicilor, procedurilor și instrumentelor aplicate. Or, valorificarea experienței și practicilor existente este primordială identificării oportunităților de dezvoltare a standardelor, criteriilor și metodologiilor de evaluare valide contextului sistemului educațional din Republica Moldova, cît și unificarea cerințelor într-un concept comun.

Cît privește acuzațiile de abuz la adresa Inspectoratului Școlar Național, precizăm:

În temeiul prevederilor art. 18, pct. (7), lit. a) a Codului educației, managementul calităţii este asigurat în învăţămîntul general:

– la nivel naţional – de Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar Naţional;

– la nivel local – de organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului;

– la nivel instituţional – de managerii instituţiilor de învăţămînt general;

(9) Inspectoratul Şcolar Naţional este instituţia responsabilă de evaluarea învăţămîntului general, de acreditarea instituţiilor şi de asigurarea calităţii în învăţămîntul general. Modul de organizare şi de funcţionare a Inspectoratului Şcolar Naţional este stabilit de Guvern.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.898 din 27.10.2014, cap. II, art.6, pct. 8 și 9, art. 7 Inspectoratul Școlar Național are următoarele atribuții și drepturi:

8) monitorizare permanentă şi inspectarea periodică a modului în care instituţiile de învăţămînt general:

a) respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul educaţiei;

b) asigură implementarea Curriculum-ului Naţional;

c) asigură condiţii optime pentru desfăşurarea procesului educaţional;

d) promovează bunele practici educaţionale în cadrul instituţiei;

e) planifică şi asigură un management adecvat al procesului educaţional desfăşurat în instituţia de învăţămînt;

f) asigură educaţia incluzivă;

g) asigură implicarea comunităţii şcolare în procesul educaţional;

h) acordă elevilor asistenţa necesară pentru ca aceştia să-şi poată dezvolta şi manifesta plenar capacităţile intelectuale şi praxiologice;

i) asigură calitatea educaţiei, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi performanţă;

j) gestionează finanţele publice;

9) monitorizarea, în condiţiile legii, a activităţii de evaluare şi inspecţie realizate de organul local de specialitate în domeniul educaţiei;

Inspectoratul are următoarele drepturi:

1) să prezinte Ministerului Educaţiei propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în domeniile de competenţă;

2) să solicite şi să recepţioneze gratuit, în modul stabilit de lege:

a) de la autorităţile publice centrale şi locale – informaţii care se referă la instituţiile de învăţămînt general, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;

 

În contextul celor expuse, reiterăm importanța colaborării dintre OLDSÎ și IȘN întru evitarea suprasolicitării instituțiilor de învățămînt general, planificarea, realizarea acțiunilor comune de evaluare cu accent pe sprijinirea individualizată a dezvoltării acestora.

20 martie 2016

 

Scrisoarea nr. 13/15 din 19.02.2016